چرا ما را انتخاب می کنید؟

دلیل اول:

کارشناسان خرید ما با تکیه به تجربه 20ساله بهترین تولیید کننده ها را در سراسر جهان رصد می کنند وبه مذاکره می پردازند پس از اخذ نمایندگی رسمی اقدام به واردات قانونی و کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مینمایند.

دلیل دوم:

کارشناسان فروش ما با تکیه به تجربه 20 ساله بهترین مراکز پخش استانی را یافته وپس از مذارکرات و امضاء قرارداد به آموزش تیم فروش می پردازد.

دلیل سوم:

پس از فروش محصولات به نمایندگان استانی با پایبندی به اصول قرارداد و خدمات تبلیغاتی در حد توان تمامی تلاش خود را می کنیم تا کمک به خروج از قفسه فروشگاه نمائیم.